Wedding White

Original Oil on Canvas
Size: 24 x 24